กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (FCO)

การบัญชี

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (FCO) คือจำนวนเงินสดที่บริษัทสร้างขึ้นจากการดำเนินงานและการใช้กิจกรรมของบริษัท

โฟลว์นี้ทำให้สามารถประเมินมูลค่าและวัดปริมาณเงินไหลเข้าและไหลออกผ่านกิจกรรมการหาประโยชน์ ซึ่งยากต่อการจัดการ

คำนี้สามารถเชื่อมโยงกับกำไรทางบัญชีได้ แต่ไม่เหมือนกัน ต้นทุนทางการเงินไม่รวมอยู่ในการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ในทางกลับกัน ค่าเสื่อมราคาจะถูกรวมไว้ที่ส่วนท้ายในการคำนวณ ซึ่งแตกต่างจากกำไรทางบัญชีซึ่งไม่รวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น ภายในหมวดหมู่ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เราสามารถรวมรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หรือซัพพลายเออร์

กระแสเงินสด

รายได้จากการดำเนินงานเงินสด

ต่อไปนี้ถือเป็นรายได้เงินสดจากการดำเนินงาน:

  1. รายได้ของเงินทุนจากการขายสินค้าและบริการ รวมทั้งการเรียกเก็บเงินและตั๋วแลกเงินเพื่อชำระค่าขายเหล่านั้น
  2. โดยทั่วไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากลูกค้าหรือรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (ความช่วยเหลือจากรัฐ) หรือการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายเงินสดดำเนินงาน

ต่อไปนี้ถือเป็นเงินทุนหมุนเวียนออก:

  1. การชำระเงินสำหรับการซื้อวัสดุสำหรับการผลิตสินค้าหรือซื้อสินค้าเพื่อขายต่อ
  2. การชำระเงินให้กับพนักงานและซัพพลายเออร์ของสินค้าและบริการ
  3. การชำระเงินให้กับรัฐบาลภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้กิจกรรมและการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

วิธีการคำนวณ

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานคำนวณได้ดังนี้

EBIT (กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ย) + ค่าตัดจำหน่าย - ภาษี

EBIT สามารถพบได้ในบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทหรืองบกำไรขาดทุน ตลอดจนในรายงานประจำปี

ตัวอย่างการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สมมติว่าเราดึงข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้สำหรับบริษัท X ในปี 2014:

EBIT = € 15,000

ค่าตัดจำหน่าย = € 1,500

ภาษี = € 1,000

ดังนั้นจากสูตรการคำนวณเราจะได้:

EBIT (กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ย) + ค่าตัดจำหน่าย - ภาษี = 15,000 + 1,500 - 1,000 = € 15,500

เราสามารถสรุปได้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2557 อยู่ที่ 15,500 ยูโร

งบกระแสเงินสด กระแสเงินสดทางการเงิน กระแสเงินสดจากการลงทุน

แท็ก:  ธนาคาร คุณรู้อะไรไหม พาณิชย์ 

บทความที่น่าสนใจ

add
close

โพสต์ยอดนิยม

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ศูนย์

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

สาขา

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

การบัญชีสาธารณะ

เศรษฐศาสตร์-พจนานุกรม

ความยากจนในเด็ก